Rekisteriseloste – Hierontapalvelu Latissimuksen asiakasrekisteri
Yleistä
Koulutettu hieroja, terveydenhuollon ammattilaisena ja yrittäjänä, kerää asiakkaistaan hoidon ja asiakassuhteen kannalta olennaiset tiedot. Ammatinharjoittaja on vastuussa keräämistään asiakastiedoista, niiden säilyttämisestä ja suojaamisesta.
Koulutettu hieroja on vaitiolovelvollinen ja asiakastiedot ovat lain mukaan salassa pidettäviä.
Rekisteristä vastaa
Mikko Kaakinen Hierontapalvelu Latissimus, Ollilantie 1, 90440 Kempele 0449807488
Tietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksena on turvata asiakkaalle mahdollisimman hyvä ja turvallinen hoito sekä toimiva asiakassuhde. Tietoja, jotka eivät ole hoidon tai asiakassuhteen hoitamisen kannalta tarpeellisia ei kerätä.
Kerättävät tiedot ovat tarkoitettu potilasturvallisuudesta huolehtimiseen, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen ja toimittamiseen asiakkaalle, asiakassuhteen ylläpitämistä,

kehittämistä ja tilastointia varten.
Noudatettavia lakeja
Henkilötietolaki 523/1999 Kuluttajansuojalaki 393/2014 Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 516/2004
Rekisteriin kirjattavat tiedot: Henkilötiedot: etunimi, sukunimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite Terveydentilaa koskevat tiedot: hierontaan tulon syy, hieronnan kontraindikaatiot, asiakkaan terveydentila, allergiat, leikkaukset ja käyttämät lääkkeet, aikaisemmat hoidot, asiakkaan antamat lisätiedot Hoitotapahtumaa koskevat tiedot: asiakkaan hoidon alkutilanne, tehdyt testit, hoitoajat, annettu hoito, muistiinpanot, tapaamiset, asiakkaan antamat lisätiedot Suostumus suoramarkkinointiin ja mainontaan: sähköpostiosoite tai puhelinnumero Asiakkaan antamat lisätiedot: työn luonne, harrastukset, arki- ja työpäivän ergonomiaan liittyvät asiat sekä muu sellainen tieto, jolla on merkitystä hoidon suunnittelussa tai toteutuksessa.

Tietojen kerääminen
Tiedot kerätään asiakkaan yhteydenotoista, asiakastietolomakkeesta, alkuhaastattelusta sekä hoidon aikana saaduista lisätiedoista sekä käydyistä keskusteluista. Myös sähköpostin tai internetsivujen välityksellä tullutta tietoa voidaan kerätä, jos sillä on hoidon tai muun yritystoiminnan kannalta merkitystä. Ajanvarausjärjestelmän (Slotti) kautta kerättyjä tietoja säilytetään 12kk mikäli asiakkaalla ei ole uusia ajanvarauksia.
Tietojen luovuttaminen
Potilasasiakirjatiedot luovutetaan pääsääntöisesti kopioina tai lausuntoina. Potilasasiakirjoihin tehdään merkintä niihin sisältyvien tietojen luovuttamisesta ja luovutuksen peruste. Merkintä tehdään myös siitä, jos potilas on kieltänyt tietojensa luovuttamisen.
Tietoja voidaan luovuttaa vain lain sallimissa rajoissa viranomaisille.
Asiakkaalla on oikeus saada nähtäväksi ja tarkistettavaksi hänestä kerätyt tiedot sekä saada korjatuksi väärät tiedot. Asiakkaalla on myös oikeus saada halutessaan kopiot potilasasiakirjoista sekä tietoa hänestä kerätyistä tiedoista.

Asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille, kuin alla mainituissa tapauksissa.
Henkilötietojen luovuttaminen EU-maiden ulkopuolelle
Potilastietoja ei siirretä, säilytetä tai luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Henkilötietoja ei myydä tai muutoin luovuteta kolmannelle osapuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakkaan täyttämä asiakastietolomake säilytetään lukitussa paikassa ja ulkopuolisilla ei ole pääsyä siihen. Rekisterin tietosuojasta vastaa Mikko Kaakinen.